Dilema este cu dvs de 18 ani!
Vrem să ştim cum vedeţi dvs revista care vă dă de gîndit joi după joi, an după an.
Dilematicii cu simţ artistic, pasionaţi de fotografie, pictură sau grafică, sînt invitaţi să facă portretul revistei Dilema veche.

Trimiteţi la adresa [email protected] fotografia, grafica sau pictura dvs, alături de nume şi datele dvs de contact. Puteţi cîştiga unul dintre următoarele premii: camere foto de calitate, cursuri de pictură manuală pe porţelan, vouchere pentru achiziţionarea materialelor pentru pictură şi desen.

Pentru detalii suplimentare, iată regulamentul complet al concursului:

 


Regulament concurs „Dilema ta”


Art.1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI “DILEMA TA!”

1.1. Concursul “Dilema ta!”este este organizat S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., mandatar al editorilor publicaţiilor Adevărul, Click!, Dilemateca, Dilema veche, Foreign Policy România,  cu sediul în Bucureşti, Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului Municipiului Bucureşti sub nr. J40/14119/2006, CUI R 18990288, cod IBAN: RO78PIRB2501709616001000 deschis la PIRAEUS BANK, Sucursala Pipera, telefon: 021.407.54.61 fax: 0372.130.282., înregistrată ca operator în evidenţele AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, sub numărul 6363, reprezentată legal prin dl Petre Ludovic Imre, în calitate de Preşedinte C.A.,

1.2. Concursul „Dilema ta”se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs. 1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

Art.2.  DURATA CONCURSULUI

2.1. Concursul „Dilema ta”se desfăşoară în perioada 10.12.2010 – 14.01.2011, pe site-ul Dilema veche.
2.2. În data de 17.01.2011, va avea loc desemnarea câştigătorilor în urma jurizării, iar în data 20.01.2011, va avea loc afişarea pe site şi publicarea câştigatorilor în revista Dilema veche.


Art 3. PREMIILE OFERITE, VALOAREA PREMIILOR/TAXE ŞI IMPOZITE
 
3.1. În cadrul concursului, vor fi oferite urmatoarele premii:
Secţiunea foto –Aparate foto Samsung – premiul 1 – Samsung NX100+Flash, premiul 2 – Samsung ST600, premiul 3 – Samsung ST80.
Secţiunea grafică, arta plastică – premiul întâi – voucher în valoare de 3000 lei; premiul doi – voucher în valoare de 2000 lei; premiul trei – voucher în valoare de 1000 lei.
Premiile speciale – douăzeci de cursuri „Pictură manuală pe porţelan”, premii în valoare totală de 24000 lei. (Valoarea unui premiu este de 1200 lei)

3.2. VALOARE TOTALĂ A PREMIILOR este de 35117 lei. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată. Impozitul pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Organizator.
Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.
Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de alta natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.
3.3. Organizatorul se obligă să nu acorde contravaloarea în bani sau în alte obiecte a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigătorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.
3.4.Participanţii se pot înscrie trimiţând fotografiile la adresa [email protected]


Art 4. ACORDAREA PREMIILOR

4.1. În perioada 9.12.2010 - 14.01.2011, are loc concursul. Paticipanţii se înscriu în concurs, trimiţând pe adresa [email protected], fotografiile – pentru secţiunea foto, şi fotografiile făcute lucrărilor de grafică/artă plastică pentru secţiunea pictură/artă plastică.
Fotografiile trebuie să aibă minim 1260x1120 pixeli.
4.2. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a nu introduce in concurs fotografii sau lucrări care au conţinut obscen ori care contravin bunelor moravuri.
4.3.Competitorii trebuie să aibă drept de autor sau drept de folosinţă asupra fotografiilor trimise în concurs.
S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care aceste fotografii nu aparţin celor care le-au trimis.
4.4. Competitorii cedează dreptul de folosinţă, nu şi pe cel de proprietate, asupra fotografiilor trimise în concurs.
Premiile pentru toate secţiunile se vor acorda în urma jurizării de către redacţia revistei Dilema veche cât şi a unui reprezentant al partenerilor ce oferă premiile şi sprijină desfăşurarea concursului. Partenerii sunt: Samsung, Magazinul Rembrand şi site-ul acestuia - artistiuqe.ro, Wagner Arte, Viasat History, Asociaţia Studenţilor Urbanişti şi Arhitecţi.
Premiile speciale, sunt acordate după jurizarea premiilor pe secţiuni, şi se vor oferi, tot prin jurizare, celorlalaţi candidaţi, care nu au cîştigat unul dintre premiile oferite la celelalte secţiuni.
4.5. Câştigătorii concursurilor vor fi contactaţi printr-un mesaj trims către adresa de e-mail de la carea au trimis fotografia. Pentru a intra în posesia premiilor, aceştia trebuie să trimită un e-mail de confirmare la adresa de e-mail: [email protected] E-mailul va fi însoţit de datele de identificare ale câştigătorului: Nume, Prenume, Adresa de e-mail, telefon, copie după cartea de identitate sau buletin de identitate. Datele necesare se pot trimite şi prin fax, la numărul 021.407.76.78. Căştigătorul va menţtiona pe fax-ul trimis “Pentru concursul Dilema ta”. Câştigătorii vor fi afişaţi pe site-ul www.dilemaveche.ro şi într-o machetă publicată în revista Dilema veche.

Art.5. REGULAMENTUL CONCURSULUI “Dilema ta”

5.1.Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află pe site-ul www.dilemaveche.ro şi la cerere, la adresa de e-mail: [email protected] si [email protected], sau la sediul organizatorului specificat la art 1.


ART. 6. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
 
6.1. Prin participarea la concursul „Dilema ta”participanţii pot/nu pot fi de accord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului,  acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.
6.2. Organizatorul se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu exceptia persoanelor implicate în organizarea concursului sau a  operatorului de marketing direct al Organizatorului.
6.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, număr de telefon, email, varsta, Oras si sector/judet.
6.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunta public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
6.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în  sectorul comunicaţiilor electronice.
6.6. De asemenea, organizatorul informează participanţii că beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SC Adevarul Holding SRL.
6.7. În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul
prelucrării datelor cu caracter personal sunt:
 
6.6.1.                     Dreptul de acces la date
6.6.1.1.    Orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.     
6.6.1.2.    Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a.    informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere  şi
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b.    comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi
a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c.    informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează
orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d.    informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului  de
opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e.    informaţii asupra posibilitătii de a consulta registrul de evidentă a prelucrărilor de
date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
6.6.1.3.    Persoana vizată poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
6.6.1.4.    Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.
 

6.6.2.                     Dreptul de intervenţie asupra datelor
6.6.2.1.    Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
a.    dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare
nu este conformă prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b.    dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este
conformă prezentei legi;
c.    notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operaţiuni
efectuate conform lit. a. sau b., dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
6.6.2.2.    Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
6.6.2.3.    Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu character personal referitoare la persoana vizată, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).
 
6.6.3.                     Dreptul de opozitie
6.6.3.1.    Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.
6.6.3.2.    În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi si de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
6.6.3.3.    Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).
 
 
6.6.4.                     Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
6.6.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine:
a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competent profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ,
c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit. a).
6.6.4.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apararea propriului interes legitim;
b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.
 
6.6.5.                     Dreptul de a se adresa justiţiei
6.6.5.1.    Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încalcate.
6.6.5.2.    Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
6.6.5.3.    Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare in judecată este scutită de taxa de timbru.
 
6.6.6.                 Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere,  în situaţia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.
6.6.6.1.    Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere in justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.
6.8.  De asemenea câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scris  consimtământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/sa nu fie facută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.
6.9.   Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 înregistrată sub 6363 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
6.10.  Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs.
 
Art. 7. DREPTUL LA PARTICIPARE
 
7.1. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor lipsit de capacitate de exerciţiu, nu va fi îndreptatit sa intre în posesia premiului. Premiul va face obiectul unui viitor concurs.
7.2. Angajaţii trustului de presă Adevărul Holding, Adevarul Distribuţie, Foto Adevărul, Satiricon, Tipomedia, Editura Historia, Mediatim, Westipo International, Standard Press Distribution, şi cei ai Adevărul SA, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi nu pot participa la acest concurs.
7.3. Nu vor fi considerate ca participari valide:
a. completarea datelor personale cu date parţiale ori cu date false sau eronate;
b. în care completarea datelor personale (de identitate şi de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin şi/sau a altor cifre decat cifre arabe şi/sau române;
c.care conţin poze/mesaje cu caracter obscen sau injurios sau poze care încalcă drepturile de autor deţinute de alte persoane;
d. care conţin modificări ale datelor completate;
e. în cazul înscrierii la concurs a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu.
 
Art. 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI
 
8.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:
a.   în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare,
b.  printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul  site-ului aplicatiei de concurs,
c.  în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.
 
 Art. 9. LITIGII
 
9.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2, Bucureşti până la data de 14.01.2011 sau la numărul de telefon 021/407.76.13. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.
9.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Romania.
 
Art. 10. ALTE PREVEDERI
 
10.1. Prin participarea la concurs, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs, sunaţi la numarul de telefon 021/407.76.13,  tarif normal.
10.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată pe site-ul aplicatiei de concurs si pe wall-ul participantilor la concurs.

 

Act aditional nr.1
Regulament concurs „Dilema ta”


Art.1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI “DILEMA TA!”

1.1. Concursul “Invitaţia la teatru”este este organizat S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., mandatar al editorilor publicaţiilor Adevărul, Click!, Dilemateca, Dilema veche, Foreign Policy România,  cu sediul în Bucureşti, Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului Municipiului Bucureşti sub nr. J40/14119/2006, CUI R 18990288, cod IBAN: RO78PIRB2501709616001000 deschis la PIRAEUS BANK, Sucursala Pipera, telefon: 021.407.54.61 fax: 0372.130.282., înregistrată ca operator în evidenţele AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, sub numărul 6363, reprezentată legal prin dl Petre Ludovic Imre, în calitate de Preşedinte C.A.,

1.2. Concursul „Dilema ta”se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs. 1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

Art.1 Se modifica Art. 2.1. astfel: Concursul „Dilema ta”se desfăşoară în perioada 10.12.2010 – 17.01.2011, pe site-ul Dilema veche.
Art.2. Se modifica Art. 2.2. astfel: În data de 18.01.2011, va avea loc desemnarea câştigătorilor în urma jurizării, iar în data 20.01.2011, va avea loc afişarea pe site a câştigătorilor, urmand ca pe 27.01.2011 să fie publicaţi şi în revista Dilema veche.
Art.3. Celelalte prevederi ale concursului ramîn neschimbate.